.

جملات درباره ی مهر و محبت

الکساندر دوما     
احترام بیش از حد سبب ایجاد توقع خواهد شد
مادر ترزا     
کلمات محبت آمیز شاید کوتاه و ساده باشند اما تاثیر و بازتابشان ابدی وبی پایان است
آنتونی رابنیز     
آنچه در زندگی به طور قطع لازم است عشق ومحبت است بقیه چیزها فقط مفیدند
تاگور     
آنکه در پی انجام دادن نیکی است بر در می کوبد آنکه دوست می دارد در را باز می کند
فرانتس لمینت     
بدون ایثار وفداکاری هیچ دوستی پایدار نمی ماند
هنری جیمز     
سه چیز در زندگی بشری اهمیت دارد:نخست مهربانی دوم مهربانی و سوم مهربانی
وین-دبلیو-دایر     
بزرگترین تکنیک آوردن آرامش به زندگی این است که بین حق داشتن و مهربان بودن مهربانی را انتخاب کنید
ولتر     
تمام اندیشه ها وتعقلات یک مرد به یک محبت زن نمی ارزد
وو.وی     
رفتار نرم برمردمان ناآرام نیز تاثیر می نهد
ژان ژاک روسو     
در مقابل همه چیز می توان مقاومت کرد جز در مقابل نیکی وخوبی
نورمن وینست پیل     
یکی از عومل مهم برای جلب محبت اطرافیان بالابردن عزت نفس آنهاست
گولاس     
محبت نیرومند ترین جادوهاست