.

جملات درباره آغاز

کنفوسیوس     
یک سفر هزار فرسنگی با همان گام اول آغاز می شود
تامس فولر     
همه چیز قبل از آسان شدن دشوار می نماید
هنری جیمز     
تا سعی نکنید نمی دانید که چه کاری را نمی توانید انجام دهید
هگل     
هیچ کار بزرگی دردنیا بدون شور و اشتیاق انجام نشده است
تاگور     
با خیره شدن به دریا نمی توان از آن گذشت
افلاطون     
آغاز کردن مهمترین بخش هر کار است
ناپلئون بناپارت     
به زبانت اجازه نده قبل از اندیشه ات به راه افتد
سروانتس     
کسی که در آمادگی به سر می برد نیمی از نبرد را پشت سرگذاشته است
ویل راجرز     
حتی اگر در مسیر درستی هم باشی اگر حرکت نکنی تو را زیر خواهند گرفت
آلبرت انیشتین     
تا زمانی که حرکتی صورت نگرفته است حادثه ای به وقوع نمی پیوندد
پائولو کوئیلو     
انسان دو مشکل دارد اول از کجا باید شروع کند و دوم کجا باید توقف کند
فردریش نیچه     
آنکه می خواهد روزی پریدن آموزد,نخست باید ایستادن,راه رفتن,دویدن وبالا رفتن را بیاموزد.پرواز با پرواز آغاز نمی کنند
مارتین لوترکینگ     
اولین گام را با ایمان بردارید نیاری نیست تمام نردبان را ببندید فقط گام اول را بردارید
کنستانتین بران کوزی     
دور را دیدن یک چیز است و رفتن به آنجا چیزی دیگر
دوبالزاک     
یک اراده قوی بر هرسد ومانعی هر قدرهم قوی, حتی بر زمان نیز غلبه می کند
جکسون براون     
بهترین را بخواه و بهایش را بپرداز
فیلیپ مک گرا     
راه چه کوتاه و چه بلند جز با رفتن به پایان نمی رسد
کنت بلانچارد     
اگر تکانی به خودت ندهی دیر یا زود تکانت می دهند
آنتونی رابینز      
معیار واقعی بودن تصمیم آن است که دست به عمل بزنیم
جبران خلیل جبران     
لحظه ای به لاک پشت بنگرید او تنها وقتی پیش می رود که گردنش را از زیر لاک بیرون می آورد