.

جملات درباره ی کتاب

گوته     
طبیعت یگانه کتابی است که کلیه صفحاتش پرمعنی است
کارلوگه ارونی     
دنیا کتابی است زیبا و برای کسانی که نمی توانند آن را بخوانند بی فایده است
ویلیام شکسپیر     
صورت شما همچون کتابی است که مردم می توانند از آن چیزهای زیادی بخوانند