.

جملات درباره ی دشمنی

کنفوسیوس     
بدی را با عدالت پاسخ دهید مهربانی را با مهربانی
سقراط     
با دشمن نیز باید مشورت کرد تا به میزان دشمنی اش پی برد
فردریش نیچه     
بعضی اوقات خود را در دل دشمن انداختن نیز بزدلی است
فرانک لین     
دشمن کوچک وجود ندارد
دیوید برنیکی     
انسان موفق کسی است که بتواند با آجر هایی که دیگران به سویش پرتاب کرده اند بنایی محکم بسازد
اسکاول شین     
نه هیچ انسانی دشمن توست و نه هیچ انسانی دوست تو, بلکه هر انسان معلم توست
بنجامین فرانکلین     
دشمنان را دوست بدارید زیرا به آسانی عیب های شما را یک به یک می شمارند
بسیمارک     
بهترین وسیله دفع دشمنان ازدیاد دوستان است
ساموئل بکت     
بزرگترین دشمن تنبلی تشویق و بزرگترین دوست تنبلی تنبیه است
آنتونی ملو     
دشمنان ما کسانی نیستند که از ما بیزارند بلکه آنهایی هستند که ما از آنها بیزاریم
سقراط     
پیش تمام دشمنانت به نزدیکترین دشمن خود که زبان است توجه داشته باش
الکساندر دوما     
زیادی دشمنان هر کسی بلندی مرتبت او را نشان می دهد
ارسطو     
اگر می خواهی رازت را دشمن نفهمد آن را به دوستت نگو
سنکا     
بزرگترین دشمن انسان در قلب او کمین کرده است