.

جملات درباره ی ترس

ناپلئون     
در دنیا از یک چیز باید ترسید و آن خود ترس است
اسکاول شین     
ترس تو است که شیر را درنده می کند
مهاتما گاندی     
ترس و انتظار دو نگهبان جهنم هستند که در این دنیا مامور عذاب بشرند
کارل بارث     
شجاعت ترسی است که فاتحه خود را خوانده است
مارک فیشر     
افرادی که از ریسک کردن می ترسند به جایی نمی رسند
فردریش نیچه      
شهامت را آن کسی دارد که ترس را بشناسد و آنرا مغلوب خود سازد
فلورانس اسکاول شین      
از هرچی بترسی بر سرت می آید
امام حسن      
بر دوست حمله کردن و از دشمن گریختن نشانه ترس است
حضرت علی      
کسی که از مردن نمی ترسد و کسی که از خدا می ترسد از مردم نمی ترسد
حضرت محمد      
بازرگان ترسو از سود بی نصیب است
امام حسن عسگری      
احتیاط را اندازه ای است که چون از آن بگذرد ترس است
حضرت محمد      
بدترین مردم کسی است که مردم از ترس به او احترام کنند
حسین بهزاد      
می گویند ترس را برادر مرگ است, ولی نه ,ترس خود مرگ است
حضرت علی      
ترس از خدا موجب آرامش است
مارک تواین      
در مقابله با مشکلات اگر بترسید نصف قدرت خود را از دست داده اید
حضرت علی      
هر که از خدا بترسد ترسش از مردم کم می شود
چارلز دیکنز     
با همه به آرامش رفتار کن تا ازهیچ کس در هراس نباشی
توماس جفرسون     
چقدر نگران اتفاقاتی هستیم که هرگز رخ نخواهند داد
اسکاول شین     
ترس شیر را درنده می کند بر شیر بتاز تا ناپدید شود فرار کن تا دنبالت کند
ویلیام شکسپیر     
ترس یعنی نیستی
ناپلئون     
بدون هراس زندگی کنید تا به انواع مختلف ثروت دست یابید
حضرت محمد     
ترس ,سایه شیطان است و اطمینان نور خداست
حضرت علی     
ترسو را در مجلس شورای خویش راه مده که این عنصر ضعیف, هم خود می ترسد و هم کوشش دارد تا پایه تصمیم و اراده شما را سست و ناچیز نماید
سقراط      
مردم ترسو, در و دیوار را دشمن خود دانسته و از همه چیز و همه کس بیمناکند
آلفرد نوبل      
تو احتیاط کن و سالم بمان, بگذار دیگران تو را ترسو بدانند
ژان ژاک روسو      
بیم وجبن ,روح را پژمرده ساخته و فرد را از هر کار نیکی باز می دارد
حضرت علی      
ترسو را توفیق و کامیابی محال است
تیمورلنگ      
یک سردار ترسو ارزش جنگی یکصد هزار سرباز دلیر را خنثی می کند
ناپلئون بناپارت      
در دنیا فقط باید از یک چیز ترسید و آن خود ترس است
ناپلئون بناپارت      
در دنیا فقط باید از یک چیز ترسید و آن خود ترس است
     
ترسو ها بی رحم هستند اما مردان جسور جوانمردی را دوست دارند و از نجات دادن افراد شاد می شوند
حضرت محمد      
ترس از خدا سرآمد هر حکمتی است
سقراط     
بیم یعنی پیشگویی واقعه بد و ناگوار
ولفرام فون اشن باخ     
از کسانی که بحث می کنند نترسید از کسانی بترسید که از بحث و استدلال طفره می روند
وین-دبلیو-دایر     
جایی که ترس دامن بگسترد نشانی از عشق نیست
کارل اورسبون     
اگر اجازه دهیم مشکلات ما را هراسان کنند زندگی ارزش خود را از دست می دهد
مارک فیشر     
اجازه نده ترس تو را فلج سازد
ویلیام شکسپیر     
همیشه حق را بدون بیم بیان کن و شیطان را خجل کن
آرتور شوپنهاور     
محتاط ترسو است و ترسو ,هم سالم تر است وهم بیشتر عمر می کند
وین دایر      
جایی که ترس دامن بگستراند نشانی از عشق نیست
ناپلئون بناپارت      
از کسانی که با شما موافق نیستند نترسید, از کسانی بترسید که با شما موافق هستند ولی آنقدر جرات ندارند که عدم موافقت خود را آشکارا به شما بگویند
خواجه عبدالله انصاری      
بترس از کسی که از کس نترسد و هرچه کند از کس نپرسد
فلورانس اسکاول شین      
ترس و نگرانی راهزنان زمان هستند
امرسون      
کسی که نتواند بر ترس غلبه کند هنوز اولین درس زندگی را نیاموخته است
وین دایر      
ترس به خودی خود وجود ندارد ,هراس زاییده مفاهیم و باور های کاذب ذهن ماست
اپیکور      
آنجا که بیم وهراس سایه افکند شادی را راه نیست
آرتور شوپنهاور      
ترسو وبزدل هر روز چندین بار می میرد و دوباره زنده می شود
جواهر لعل نهرو      
احتمالا در زندگی چیزی بدتر و خطرناک تر از ترس نیست