.

جملات درباره ی تملق و چاپلوسی

جبران خلیل جبران     
کسی که خود را در پس واژه های طلایی پنهان می کند به زنی می ماند که خود را پشت آرایش ظاهری اش مخفی می کند تا زشتی اش را بپوشاند
ناپلئون     
کسی که تملق بلد است تهمت زدن هم برای او راحت است
مارشال گلد اسمیت     
کسی که می خواهد دیگران دایم برای او کف بزنند تمام خوشبختی خود را دردست دیگران می گذارد
ویلیام شکسپیر     
تملق خوراک ابلهان است