.

جملات درباره ی آزادی

آنتوان دوسنت اگزوپری     
من فقط یک نوع آزادی می شناسم وآن آزادی فکر است
تاگور     
آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد آزادی خود ماه است که او را پایبند می کند
شمس تبریزی      
آزادی در بی آرزویی است
شیلر      
آزادی فقط در عالم خیال وجود دارد
حضرت علی     
آنکه ترک شهوات کرد آزاد شد
جبران خلیل جبران     
آزادی کسی که به آن می بالد بردگی است
آندره ژید     
خداوند آزادی را آفرید و بشر بندگی است
حضرت علی     
هرگز خودت را بنده دیگری مساز که خدا تو را آزاد آفریده است
امام حسین     
اگر دین ندارید لااقل در دنیای خویش مردمی آزاده باشید
حضرت علی     
آزادگان, تمامی دنیا را به پشیزی نخرند
والتر     
انسان در همان لحظه که تصمیم می گیرد آزاد باشد ,آزاد است
مک دونالد     
آزادی این نیست که هرکس هرچه دلش خواست بکند بلکه آزادی حقیقی قدرتی است که شخص را مجبور به انجام وظایف خود می کند
وین دایر     
همینکه خود را از دلبستگی به مال و منال دنیا برهانید,از زیر سلطه آنها آزاد خواهید شد
امام جعفر صادق      
آزادی در چهار خصلت است: وفاداری ,تدبیر, حیا ,حسن خلق
وین دایر     
آزادترین مردم روی زمین کسانی اند که به صلح و صفای درون دست یافته اند