.

جملات درباره ی زن و مرد

میس اوژه وارت     
هیچ فضیلتی نمی تواند در زن کمبود مهربانی او را جبران سازد
کنفوسیوس     
مرد بزرگ از آنچه نمی داند سخن نمی گوید
کنفوسیوس     
مردان بزرگ کم سخن می گویند وبسیار می کوشند
الکساندر دوما     
زنانی که می خواهند مرد باشند زنانی هستند که نمی دانند زن هستند
هردر     
زن تاج آفرینش است
ژرژ هربرت     
برای شوهر دانش لازم است برای زن نجابت
کنفوسیوس     
مرد بزرگ در جستجوی حق است ومرد پست به دنبال منفعت
ضرب المثل چینی     
جواهر بدون تراش ومرد بدون زحمت ارزش پیدا نمی کند
گوته     
مردان قانون وضع می کنند و زنان اخلاق بوجود می آورند
توماس ادیسون     
زنها اختراعات بزرگی نکرده اند اما مخترعان بزرگ را پرورش داده اند
بوسکیو     
بزرگی هر مرد را می توان از سایه ایی که در طول زندگی در برابر خود می افکند اندازه گرفت
ژان پل سارتر     
درد های بزرگ مرد های بزرگ می زایند و مرد های بزرگ نیز درد های بزرگ می خواهند
کنفوسیوس     
مرد بزرگ دیر وعده می دهد وزود انجام می دهد
آناتول فرانس     
دنیا برای مرد یک لبخند است ویک لبخند برای زن دنیایی است
جان گری     
مردها با حرف نزدن و زن ها با حرف زدن به آرامش می رسند
افلاطون     
امتحان کنید مرد را به فعل او نه به قول او
سروانتس     
زن مانند شیشه ظریف و شکستنی است هرگز توانایی مقاومت او را نیازمایید زیرا ممکن است شیشه ناگهان بشکند
ویلیام شکسپیر     
چیزی که در زن قلب مرا تسخیر می کند مهربانی اوست نه روی زیبایش من زنی را بیشتر دوست دارم که مهربان تر است