.

جملات درباره ی صبر و شکیبایی

دانته     
صبر را باید از درخت آموخت که همه رنج خزان و زمستان را تحمل می کند تا بهار رسد وباز شکوفا شود
آرمسترانگ     
اگر یک ویژگی بتواند تفاوت میان یک مرد ویک کودک را توصیف کند بدون شک آن ویژگی صبر است
نورمن وینست پیل     
همیشه برای دلسرد شدن زود است ادامه دادن را ادامه دهید
کانت     
در سه کار نباید عجله کرد:تولد ازدواج ومرگ
ناپلئون هیل     
صبر نکنید زمان هیچ وقت کاملا مناسب نخواهد بود
کنفوسیوس     
میل به انجام سریع کار موجب می شود که آن کار ناقص انجام شود