.

جملات درباره ادب و تربیت

ابوعلی سینا     
ادب حقیقی آنست که همه رذایل اخلاقی انسان را ازبین ببرد
حضرت محمد     
ادب بهترین اخلاق نیکوست
حضرت علی     
ادب خوب نسبت بد را مستور نگاه می دارد
حضرت علی     
مودب باشید تا همه به شما احترام بگذارند
حضرت محمد     
اگر فرزندان خود را ادب آموزید از صدقه دادن در هر روز بهتر است
مارک تواین     
ذوق ادبی در ذات همه هست منتها پرورش و تشویق هم لازم دارد
امام جعفر صادق     
ادب ممکن است علمی نباشد اما علم بدون ادب وجود ندارد
امانوئل کانت     
بشریت برپایه علم و ادب استوار است
حضرت علی     
تربیت کننده هر طور باشد تربیت شده همانطور می شود
دانته     
ادب دری است که بشر به روی احساسات خود باز کرده است
سعدی     
تربیت یکسان است ولی استعداد مختلف
حضرت علی     
بی ادب را بزرگوار نباشد
امام حسن     
مرد بی ادب بی عقل است
حضرت علی     
ادب دل را صفا بخشد و خرد را نیرو دهد و آرزومند را به آرزو می رساند
حضرت علی     
حسن ادب سبب پاکیزگی اخلاق است
امام حسن     
از ادب نیست ظاهروآشکارکردن شادمانی در نزد کسی که غمگین است
لئو تولستوی     
تربیت یک نوع تاثیر قلبی است که اشخاص را تحت نفوذ و سلطه خود قرار می دهد و تاثیر در قلب بوسیله تلقین انجام می گیرد
لقمان حکیم     
در خردسالی ادب کن چون تا پیر شوی بهره آن ببری
افلاطون     
تربیت زیباترین حاصل مردان بزرگ است
توماس ادیسون     
تربیت مادرم عامل موفقیت من بود
دیل کارنگی     
ادب برای ازدواج همانقدر اهمیت دارد که روغن برای موتور
سقراط     
ادب و حکمت را شعار خود سازتا بهترین اهل زمان شوی و به نیکان ملحق گردی
حضرت علی     
ادب و علم مرد بهتر از طلای اوست
جان دیویی     
حق شناسی و انصاف فطرت انسانی نیست بلکه محصول ادب و تربیت است
ماکسیم گورکی     
ادب آدمی بدون ادب اجتماعی ارزش ندارد
ابو سعید ابوالخیر     
ادب سرمایه ای است که هرگز ضرر نمی کند اما بدست آوردن آن آسان نیست
محمد حجازی     
سعادت خانواده دو شرط واجب دارد: محبت و ادب اما ادب از محبت لازمتر است
حضرت علی     
شرف آدمی به عقل و ادب است نه به مال و نسب
علی اکبر دهخدا     
زشتی نسب را ادب بر طرف کند
کنفوسیوس     
اگر یکسال ثمر ازکاری خواستی گندم بکار و اگر دوسال ثمر خواستی درخت بکار و اگر صد سال ثمر خواستی مردم را تربیت نما
توماس مان     
ادب تنها به سواد بستگی ندارد بلکه استعداد هم می خواهد
ناپلئون بناپارت     
تربیت طفل را بیست سال قبل شروع کن
حضرت عیسی     
کسی مرا ادب نیاموخت بلکه من جهل جاهل را دیدم واز آن کناره جویی کردم
حضرت علی     
ادب آموز فرزند هر که خواهی باش زیرا ادب تو را از حساب بی نیاز کند
جان دیویی     
تعلیم و تربیت یک رشته است که سر این رشته بدست پدر و مادر سپرده شده است
حضرت علی     
بهترین چیزی که پدران برای فرزندان باقی می گذارند فرهنگ و ادب است
حضرت جواد     
آنکس که ادبش بیشتر است نزد خدا گرامی تر است
امام حسن     
تربیت کردن نادان و باز گرداندن عادت از سر معتاد کاری شبیه معجزه است
هربرت اسپنسر     
یگانه مقصد منظور تربیت اخلاقی این است که انسان مالک مختار نفس خود گردد
لقمان حکیم     
ای فرزند آگاه باش که اگر بینوا شوی ادب تو را ثروتی است و اگر در تنهایی و غربت مانی او تو را یار وفاداری است
آناتول فرانس     
ادبیات تنها شعر و نثر نیست هرچه که در دیگران تاثیر مثبت کند خود نوعی ادب است
حضرت علی     
در جستجوی ادب بودن بالاتر است از این که در جستجوی طلا باشید
امام حسن     
کامل ترین سرمایه ادب است
افلاطون     
عالی تر و مقدس تر از تربیت فنی نیست
حضرت محمد     
هیچ پدری مالی بهتر از ادب نیک به فرزندان خود نداده است
مارک تواین     
از تربیت غافل نباشید چونکه همه چیز از آنست
امام جعفر صادق     
ادب عبارت است از جامه ایست که بر آنچه می گویند و می نویسند می پوشانند تا در گوش و ذهن شنونده و خواننده جالب تر جلوه کند
ولتر     
ادب چیزی غیر از گفتار و رفتار توام با مهربانی نیست
لقمان حکیم     
ای فرزند ادب فراگیر و دل را به نور ادب روشنی بخش زیرا دل بزرگتر است از اینکه پلیدی بر او وارد گردد
کنفوسیوس     
نیکان به ادب سخن گویند اما نه هر که ادب دارد نیک است
حضرت علی     
ادب راهنمایی بس تواناست بسوی خویهای نیکو و اگر ادب زینت انسان نبود چهارپایی بیش نیست