.

جملات درباره ی قانون و قدرت

ژان ژاک روسو     
مقام نیست که انسان را می سازد انسان است که مقام را می سازد
آناتول فرانس     
تا وقتی به قدرت نرسیده ایی مطیع باش و چون به آن رسیدی متواضع
الیزابت جین وی     
قدرت یعنی مجبور نباشی کسی را راضی کنی
بنجامین فرانکلین     
اگر توانستی در اوج قدرت متواضع باشی انسان واقعی هستی
ضرب المثل انگلیسی     
برای این که پیش روی قاضی نایستی پشت سر قانون راه برو
جواهر لعل نهرو     
اگر نمی توانی خجالت و پیشیمانی را تحمل کنی خلاف نکن