.

جملات درباره ی زمان حال

دیل کارنگی     
امروز همان فردایی است که دیروز نگرانش بودید
کی کیز     
ناراحت بودن برای آنچه ندارید نابود کردن چیزهایی است که دارید
ناپلئون بناپارت     
نادان پیوسته از گذشته لاف می زند و خردمند در اندیشه حال است و دیوانه سخن از آینده برزبان می آورد
جواهر لعل نهرو     
به گذشته خود هرگز نمی اندیشم مگر آنکه بخواهم از آن نتیجه بگیرم
آلن فی     
اگر امروز لذت نبریم شاید فردا خیلی دیر باشد
اکهارت تول     
به محض این که قدر لحظه حال را بدانید تمام ناراحتی ها و مخالفت ها رنگ می بازد و کم کم زندگی راحت ودلپذیر می شود