.

جملات درباره ی جنگ وصلح

لائوتسه     
از جنگ و ستیز کناره کن تا هیچکس را یاری جنگیدن با تو نباشد
ناپلئون     
همیشه دم از صلح بزن ولی آماده جنگ باش
آنتوان چخوف     
سکوت موثرترین و برنده ترین صلاح در نبرد است