.

جملات درباره آه و حسرت

ویکتور هوگو     
جانسوز ترین آهی که در همه عمرم کشیدم وقتی بود که پدرم مرد
ژان ژاک روسو     
وقتی که به نظرم می رسید همه چیز تاریک وشک آلود است , آه سوزانی می کشیدم
وینستون چرچیل     
یکبار در جنگ آه کشیدم و آن موقعی بود که خبر فتوحات هیتلر در روسیه به گوشم رسید
گوته     
وقتی تاریکی و تیرگی افکار مردم را می بینم , آه می کشم
ناپلئون بناپارت     
وقتی می بینم که کاری نکرده ام , وقتم تلف شده است آن وقت است که آه می کشم