.

جملات آلبر کامو

     
هیچ کس مجبور نیست انسان بزرگی باشد تنها انسان بودن کافی است
     
دردل زمستان آموختم که تابستانی شکست ناپذیر در درونم نهفته است
     
انسان تنها مخلوقی است که نمی خواهد همان باشد که هست
     
آدم بی گناه کسی است که برای هیچ چیز توضیح نمی دهد