.

جملات آلبرت انیشتین

انیشتین-آینده     
تجسم از پیش دیدن جذابیت های زندگی در آینده است
انیشتین-تلاش و کوشش     
تمامی علم ودانش چیزی بیش از پالایش اندیشیدن هر روزه نیست
انیشتین- درس زندگی     
تنها منبع علم و دانش تجربه است
انیشتین- علم و حکمت     
منطق تو را از نقطه الف به نقطه ب وتخیل تو را به همه جا می برد
انیشتین-تلاش و کوشش     
فراموش کن چیزی را که نمی توانی بدست بیاوری بدست بیاور چیزی را که نمی توانی فراموش کنی
انیشتین- درس زندگی     
روح هر فرد تنها منحصر به خود اوست
انیشتین-آغاز     
تا زمانی که حرکتی صورت نگرفته است حادثه ای به وقوع نمی پیوندد
انیشتین- تغییر     
از میزان حماقت انسانی در شگفتم که کاری که همیشه انجام می داده راانجام می دهد اما در دل به نتیجه ایی متفاوت امید دارد
انیشتین-تلاش و کوشش     
اگر انسان ها در طول عمر خویش میزان کارکرد مغزشان یک میلیونم معده شان بود اکنون کره زمین تعریف دیگری داشت
انیشتین- درس زندگی     
نشانه راستین هوش خلاقیت است نه معلومات