.

جملات آلدوس هاکسلی

     
تنها کسی را که بدون شک می توانید تغییر دهید خود شما هستید
     
تجربه آن چیزی نیست که برای انسان روی می دهد تجربه واکنشی است که وی در برابر آن رویداد از خود نشان می دهد