.

جملات آلن فی

     
بهتر است برای زندگی کار کنی نه اینکه برای کار زندگی کنی
     
اگر سعی نکنی دیگران را کنترل کنی بهتر می توانی با آنها همراه شوی
     
اگر امروز لذت نبریم شاید فردا خیلی دیر باشد