.

جملات الکساندر دوما

     
زنانی که می خواهند مرد باشند زنانی هستند که نمی دانند زن هستند
     
احترام بیش از حد سبب ایجاد توقع خواهد شد
     
زیادی دشمنان هر کسی بلندی مرتبت او را نشان می دهد
     
یگانه تسکین دهنده آرزوهای طلایی دو چیز است:صبر وامید