.

جملات دکتر علی شریعتی

شریعتی-زندگی و مرگ     
هرکس چنان می میرد که زندگی می کند
شریعتی-تغییر     
وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغ ها می کند پرهایش سفید می ماند ولی قلبش سیاه می شود
شریعتی-درس زندگی     
بگذار سرنوشت هر راهی که می خواهد برود ما راهمان جداست این ابرها تا می توانند ببارند چترمان خداست
شریعتی-زندگی و مرگ     
مرگی که ضرری برای هیچ کس نداشته باشد بی ارزش ترین مرگ است
شریعتی-عشق     
همان گونه که عشق با اشک سخن می گوید به همان گونه عشق بدون معرفت ومعرفت بدون عمل هیچ ارزشی ندارد
شریعتی-درس زندگی     
آنگاه که همه به دنبال چشم های زیبا هستند تو به دنبال نگاهی زیبا باش
شریعتی-زمان     
منتظر نمان که پرنده ایی بیاید و پروازت دهد در پرنده شدن خود بکوش
شریعتی-قضاوت وانتقاد     
ای خدای بزرگ به من کمک کن که وقتی خواستم درباره راه رفتن کسی قضاوت کنم اول کمی با کفش های او راه بروم
شریعتی-خوشبختی و بدبختی     
لحظه را گذراندیم که به خوشبختی برسیم غافل از آنکه لحظه ها همان خوشبختی بودند
شریعتی-درس زندگی     
با همه چیز در آمیز و با هیچ چیز آمیخته نشو در انزوا پاک ماندن نه سخت است ونه با ارزش
شریعتی-درس زندگی     
اگر تنها ترین تنهایان باشم باز هم خدا است