.

جملات آلفونس دوده

     
نه از پیروزی مغرور شو و نه از شکست نا امید باش
     
عشق حیات عاشق را تشکیل می دهد و الا معشوق بهانه است