.

جملات لامارتین

     
می گویند وقت طلاست اما متاسفانه همه از این طلا به جای سرب استفاده می کنن
     
دلی که از خدا تهی باشد مانند دادگاهی است که از قاضی تهی باشد
     
انتقاد توانایی مردم ناتوان است