.

جملات آناتول فرانس

     
دنیا برای مرد یک لبخند است ویک لبخند برای زن دنیایی است
     
دوچیز تفاوت فاحشی بین انسان و حیوان بوجود می آورد:قدرت بیان و دروغگویی
     
تا وقتی به قدرت نرسیده ایی مطیع باش و چون به آن رسیدی متواضع
     
در محوطه افکار بشر یقین قطعی وجود ندارد