.

جملات آندره ژید

     
بکوش عظمت در نگاهت باشد نه در آنچه می نگری
     
خداوند آزادی را آفرید و بشر بندگی را