.

جملات آنتونی رابینز

رابینز-هدف     
چگونه ممکن است در جایی که نشانه ایی وجود ندارد تیر ما به هدف بخورد
رابینز-خشم وعصبانیت     
هرگاه از دست کسی خشمگین یا ناراحت شدید این قوانین فردی شماست که نارحتتان کرده است نه رفتار طرف مقابل
رابینز-زندگی ومرگ     
هرروز را طوری زندگی کنید که گویی آن روز مهمترین روز زندگی شماست
رابینز-تفکر واندیشه     
پرسش های ما افکار ما را می سازند
رابینز-هدف     
سرنوشت ما حاصل تصمیم های کوچکی است که هر روز خود انتخاب می کنیم
رابینز-پیروزی و شکست     
کلید موفقیت در نگه داشتن حد و اندازه برای هر چیز است
رابینز-اععتمادبه نفس     
هیچ عذری حتی معلولیت برای انجام کارها وجود ندارد
رابینز-بدبینی و خوشبینی     
در برابر مشکلات یک فکر را باید از ذهن بیرون کنید وآن این است که هیچ راه حلی وجود ندارد
رابینز-درس زندگی     
اگر ارزش های واقعی خود را نمی شناسید خود را برای رنج آماده کنید
رابینز-آغاز     
معیار واقعی بودن تصمیم آن است که دست به عمل بزنیم
رابینز-آینده     
کلید موفقیت توانایی مشاهده ی تاثیر اعمال امروزتان در آینده است
رابینز-اعتماد به نفس     
افراد دو دسته هستند:کسانی که بر ناکامی های خود غلبه کرده اند وکسانی که می گویند کاش بر ناامیدی وناکامی های خود غلبه کرده بودیم
رابینز-اخلاق     
از خود بیش از آنچه دیگران از شما توقع دارند متوقع باشید
رابینز-زمان     
بیاموزید که تنها 20%از زمان خویش را صرف مشکل کنید وما بقی آن را برای یافتن راه حل بگذارید