.

جملات ارسطو

     
بدترین نوع نا برابری تلاش برای برابر جلوه دادن نابرابری ها است
     
عشق حواس را از دیدن عیوب منع می کند
     
معلم نفس خود وشاگرد وجدان خویش باش
     
اگر می خواهی رازت را دشمن نفهمد آن را به دوستت نگو
     
بزرگی در احترام داشتن نیست بلکه در شایستگی داشتن احترام است