.

جملات آرتور شوپنهاور

     
اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند صداقت است
     
شرف را نمی توان بدست آورد تنها نباید آن را از دست داد
     
سعادت مرد مربوط است به آنچه هست, نه آنچه دارد
     
اگر ما چیزی را می خواهیم برای آن نیست که دلیلی برای آن پیدا کرده ایم بلکه چون آن را می خواهیم برایش دلیل پیدا می کنیم