.

جملات باربارا دی آنجلیس

     
ازدواج میدان نبرد نیست
     
عاشق شدن چه آسان اما عاشق ماندن بسی مشکل است