.

جملات باروخ اسپینوزا

     
آسمان همیشه ابری است اگر ابر ها بگذارند.
     
آینده همان امید است