.

جملات برتولد برشت

     
اگر عمر گل نیز مثل علف کوتاه نبود همان ارزش را داشت
     
ما در دورانی زندگی می کنیم که بشر سر نوشت بشر است