.

جملات پاسکال

     
سرچشمه همه فساد ها بیکاری است شیطان برای دست های بیکار کار تهیه می کند
     
اگر می خواهی مردم درباره شما خوب فکر کنند از خودتان تعریف نکنید
     
یک هرچه هم که ضعیف و بی ارزش باشد با یگانگی به میلیونهم خواهد رسید
     
هرگز بردباری را از دست ندهید زیرا آخرین کلیدی است که در بسته را می گشاید
     
فرد پرهیزکار هیچ وقت پارسایی خود را نمی سنجد