.

جملات کارل اورسبون

     
اگر اجازه دهیم مشکلات ما را هراسان کنند زندگی ارزش خود را از دست می دهد
     
زندگی همراه با ترس و تردید زندگی با ارزشی نیست
     
همان گونه که شایسته یک دوست خوب و صمیمی است با خودتان رفتار کنید
     
امیدواری شما عامل تعیین کننده ایی برای سرنوشتتان است
     
هیچ کس نمی تواند مانع لذت بردن شما از زندگیتان شود
     
تصورکنید همه افرادی که باعث ناراحتی واضطراب شما شده اند کودکانی چهار ساله هستند
     
خودتان را محور زندگیتان قرار دهید
     
گریستن نه تنها حزن آور نیست بلکه شفا بخش است