.

جملات درباره احسان ونیکوکاری

حضرت علی     
سپاسگذار بر کسی که با تو نیکی کند, و نیکی کن با کسی که تو را سپاسگذار باشد
تاگور     
آنکه در پی انجام دادن نیکی است بر در می کوبد , آنکه دوست می دارد در راباز می یابد
حضرت علی     
نیکی در حق بعضی از اشخاص زیانبخش تر از بدی کردن به آنهاست
حضرت علی     
کردارنیک اندوخته ایی است همیشگی و میوه ایی است پاکیزه
امام حسین     
در نیکی ها به یکدیگر پیشی گیرید و در بدست آوردن پیروزیها شتاب کنید
حضرت محمد     
نیکویی با همسایه سبب آبادی دیار و درازی عمر گردد
کنفوسیوس     
مردی که خصلت نیک دارد هرگز تنها نمی ماند زیرا همیشه دوستانی برای خود پیدا می کند
سقراط     
با نیکان و بدان نیکی کن تا همه نیکی بیاموزند
امام حسن     
هرکس تخم نیکی بپاشد , مسرت و شاددلی درو کند
ژان ژاک روسو     
بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران , نیکی درباره آنهاست
امام حسین     
کسی که برای خشنودی خداوند بزرگ در حق برادر خود نیکی کند , هنگامی که نیازمند شود خداوند گره از کارش بگشاید
حضرت علی     
نباید نیکوکار وبدکردار در نزد تو همانند و یکسان باشند , چه این رفتار, مرد نیکوکار را از روش نیک خویش بر کنار دارد و بد کردار همواره به کار ناهنجار خود وادار سازد
حضرت محمد     
مبادا آثار نیکی در تو ظاهر باشد و تو نیک نباشی , چرا که اگر چنین باشی ,با ریا کاران محشور خواهی بود
امام حسن     
خردمند, آن بود که با مردم به نیکی بیامیزد
حضرت محمد     
نیکی کهنه نمی شود وبدی فراموش نمی گردد و داور دادگر نمی میرد
حضرت محمد     
نیکی با کسان و مهربانی با خویشاوندان عمرها را دراز و شهرها را آباد و اموال را زیاد می کند, اگرچه انجام دهندگان آن بدکاران باشند
حضرت علی     
اگر می خواهید نام شما به نیکویی یاد شود نام دیگران را به بدی نبرید
حضرت محمد     
زمانی که بدی کردی بعد از آن نیکی کن که نیکی ها بدی ها را نابود می کند
حضرت علی     
آنکس که درخت نیکی کارد, شیرین ترین میوه اش را خود چیند
حضرت علی     
نیکوئی خود را بامنت گذاری تباه مساز
حضرت محمد     
نیکی آنست که خدا را چنان پرستش کنی گویی که او را می بینی, اگر تو او را نمی بینی ,او تو را می بیند
زرتشت     
گفتارنیک , پندار نیک,کردار نیک
امام رضا     
نیکوکاری پس انداز جاودانه است
سعدی     
هرکه در حال توانایی نیکویی نکند , در حال ناتوانی سختی بیند
حضرت علی     
با مردم چنان با نیکویی رفتار کنید که اگر بمیرید بر شما بگریند و اگر دور شوید آرزوی دیدار شما کنند
سعدی     
هر که با نادان نشیند نیکی نبیند
لوئیز ال هی     
چنین احساس کنید که قلبتان به روی نیکیها باز است و بدانید که آنجا جایگاهی برای شماست
حضرت علی     
به نیکی بیندیش تا بر آن دست یابی
حضرت محمد     
خداوند نیکوکار است , شما نیز نیکوئی کنید
کاترین پاندر     
وصف نیکی بر نیکی می افزاید
حضرت علی     
اگر احسان مردم را بنده می سازد , منت گذاشتن احسان را فاسد می کند
امام جعفر صادق     
ازخوب خوبتر کسی که خوب گوید , ازخوب خوب تر کسی که خوبی کند
ادریس پیامبر     
بهترین شکرانه نعمتهای خداوند احسان ونیکی به بندگان اوست
حضرت علی     
همنوع خود را با نیکی تنبیه کن و شر او را با بخشش از خود بگردان
کنفوسیوس     
نیکان به ادب سخن بگویند اما نه هر که ادب دارد نیک است
حضرت علی     
برنیکی افزودن بهترین نیکویی هاست
حضرت علی     
برکت عمر در کار نیک است
حضرت علی     
نیکی بی مورد ظلم است
امام حسین     
هرگاه یکی به دیگری نیکی کرد و دید که او سپاسگزاری نمی کند ,نباید دلسرد شود زیرا خداوند پاداش او را خواهد داد
حضرت محمد     
نیکی با پدر ومادر جای جهاد را می گیرد
حضرت محمد     
سه چیز مایه نیکو کاری است: سخاوت نفس و نیکی گفتار و صبر برآزار
امام حسین     
اگر احسان و رحمت خداوند در حقتان نبود , شما به جز عده ای قلیل همه از شیطان پیروی می کردید
لئو تولستوی     
نیکی همه چیز را مغلوب می کند و خودش هرگز مغلوب نمی شود
امام محمد باقر     
از کارهای پسندیده آنچه زود به پاداش می رسد , نیکی است
حضرت محمد     
بهترین افراد کسانی هستند که به خلق نیکی می کنند بدون آنکه نظر داشته باشند که آنها خوبند یا بد
امام حسن     
پایان خیرات و نیکویی ها از آغازش زیبا تر است
ژان ژاک روسو     
در مقابل همه چیز می توان مقاومت کرد جز در مقابل نیکی و خوبی
عبدالرحمن جامی     
هر که احسان نکند انسان نیست
حضرت محمد     
با کسی که از تو برید , بپیوند و به کسی که به تو بد کرد نیکی کن
حضرت علی     
احسان بیگانه را خویش و بنده سازد
خواجه عبدالله انصاری     
نیکی به جای نیکی پسندیده است و دشمنی بجای دشمنی پسندیده نیست
کنفوسیوس     
بهترین انسان کسی است که در حق همه نیکی کند
حضرت محمد     
تکمیل کردن کار نیک از شروع آن بالاتر است
ژرژ هربرت     
نیکی دارای نیروی نفوذ و تاثیر فوق العاده است و به این جهت هر کس صالح و نیکوکار باشد بمنزله پادشاه حقیقی مردم , هست و بر کشور دلها حکومت می کند
ولتر     
بهترین وسیله برای جلب نیکی ,رفع بدی است
ولتر     
نیکی و سود خویش را در زیان دیگران کسان مخواه
حضرت علی     
با نیکی آزاده را می توان بنده خود ساخت
امام موسی کاظم     
بهترین کارهای نیک ,به فریاد مانده ای رسیدن است
کنفوسیوس     
تو نیکی را از دست مده ,دیگران نیز خوب خواهند شد, وجود نیکان همچو باد است و بدان, همچون گیاه, هر جا باد بوزد گیاه به ناچار سر فرود می آورد
حضرت علی     
با نیکان بدی مکن چه آنهارا از نیکی باز می داری
ژان ژاک روسو     
نخست نیک باشیم, بعد خوشبخت می شویم ,طالب پاداش پیش از پیروزی و دستمزد قبل از انجام کار نباشیم
امام جعفر صادق     
هیچ گرونده ای به گرونده دیگر احسان و خوبی نکرد, مگر این که روی ابلیس را بخراشید و مجروح ساخت .پس هر اندازه که بتوانی احسان کن
حضرت علی     
با بدان نیکی کن تا ازبدی آنها جلوگیری کنی
کنفوسیوس     
درجامعه اگر یک خانواده با شرف و نیکو کار وجود داشته باشد, در سراسر آن جامعه عقاید مقدس خویش را نشر خواهد داد