.

جملات چارلز دیکنز

     
با همه به آرامش رفتار کن تا ازهیچ کس در هراس نباشی
     
دلیل موفقیت من این است که در هر زمان فقط به یک موضوع فکر می کنم