.

جملات چارلی چاپلین

چاپلین-درس زندگی     
من رنج آن دلقک دوره گرد را که اقیانوسی از غرور در دلش موج می زند اما سکه صدقه رهگذر خود خواص آن را می خشکاند احساس کردم
چاپلین-درس زندگی     
وقتی زندگی صد دلیل برای گریستن به تو نشان می دهد تو هزار دلیل برای خندیدن به آن نشان بده
چاپلین-تلاش وکوشش     
دنیا آنقدر وسیع است که برای همه مخلوقات جایی است به جای آنکه جای کسی را بگیرید تلاش کنید جای واقعی خود را بیابید
چاپلین-آینده     
آنکس که همیشه جوش آینده را می خورد حال خود را نیز خراب می کند
چاپلین-خوشبختی وبدبختی     
بدبختی چیست؟ فاصله ایی بین این خوشبختی تا آن خوشبختی