.

جملات کنفوسیوس

     
یک مرد عصبانی همیشه مملو از زهر است
     
به ایمان و صداقت در زندگی خود بزرگترین ارزش را بده
     
مرد بزرگ از آنچه نمی داند سخن نمی گوید
     
مرد بزرگ همیشه آرام است و مرد کوچک همیشه مضطرب
     
به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستید شمعی روشن کنید
     
این چهارصفت از بزرگان است:فروتنی, مهربانی, ادب و عدالت
     
اگر می خواهی نصیحت خوب اجرا شودآن را با هیچ کس در میان نگذار
     
ندارباش وخرسند دارا باش وفروتن
     
در آنچه مشکوک هستی ساکت باش و از باقی با احتیاط سخن بران تا کمتر خطا کنی
     
مرد بزرگ در جستجوی حق است ومرد پست به دنبال منفعت
     
میل به انجام سریع کار موجب می شود که آن کار ناقص انجام شود
     
اشتباه را تصحیح نکردن خود اشتباه دیگری است
     
شغلی را برگزین که دوستش داری آنگاه هرگز مجبورنخواهی بود که حتی یک روز زندگی را کار کنی
     
پرهیزگاری در گوشه گیری نیست در اختلاط با همسایگان است
     
یک سفر هزار فرسنگی با همان قدم اول آغاز می شود
     
بدی را با عدالت پاسخ دهید مهربانی را با مهربانی
     
مرد بزرگ دیر وعده می دهد وزود انجام می دهد
     
مردان بزرگ کم سخن می گویند وبسیار می کوشند
     
مرد آزاده پیوسته می کوشد که در گفتار خود آهسته و در کردار خود تند وسریع باشد
     
گزارش جهان هر چه باشد تو همیشه خندان باش تا جهانت خندان نماید
     
اگر کلمات به جای خود به کار نرود بیان تاریک وبی معنی خواهد شد