.

جملات دانته

     
عاشق کسی باش که بر دو طرفه بودن عشق اصرار می ورزد
     
اگر دوستی ها واقعا دوستی بود هیچ وقت دشمنی بوجود نمی آمد