.

جملات دنیس ویتلی

     
وقتی امنیت هدف اصلی شما در زندگی باشد زندگی شما محدود به بودن می شود نه زندگی کردن
     
بزرگترین ریسک در زندگی بیکار نشستن است
     
اشتیاق واگیر دار است در حضور مشتاقان نمی توانید خنثی و بی تفاوت باقی بمانید