.

جملات اکهارت تول

     
زمان حال را همانگونه که هست بپذیرید گویی خود شما آن را انتخاب کرده اید
     
به محض این که قدر لحظه حال را بدانید تمام ناراحتی ها و مخالفت ها رنگ می بازد و کم کم زندگی راحت ودلپذیر می شود
     
عشق واقعی شما را گرفتار رنج نمی کند چطور ممکن است عشق واقعی یکباره تبدیل به نفرت شود
     
مشکلات برای آزمایش شما هستند