.

سخنان درباره اشتیاق

بسیمارک     
اشتیاق تنها راهی است که به پیروزی می رسد
لئو تولستوی     
از دو اشتیاق آن یکی که سخت تر است بیشتر هم تلاش می خواهد
لئو تولستوی     
پاک ترین اشتیاق, اشتیاق کودک به آغوش مادر است
گابریل گارسیا مارکز     
اول میل است بعد اشتیاق می آید و در حد نهایی به عشق تبدیل می شود
امیل زولا     
هر وقت اشتیاقی داشتی از عقلت کمک بگیر و اگر موافق بود درنگ نکن
موریس مترلینگا     
کودکی فصل بی خبری است, جوانی فصل اشتیاق و پیری فصل هر دو
سقراط     
اگر بخت مساعد باشد بی تلاش هزار اشتیاق به نتیجه می رسد اگر نه ,هزار تلاش بی نتیجه می ماند
تنسی ویلیامز     
اشتیاق نه زمان می شناسد و نه مکان می فهمد فقط پیروزی می خواهد
فرانسیس بیکن     
اشتیاق از امید سرچشمه می گیرد و امید سرچشمه زندگی است
اقبال لاهوری     
اشتیاق پیر وجوان نمی شناسد تا زندگی هست عشق و اشتیاق هم هست
اقبال لاهوری     
تنها اشتیاق کافی نیست همت و حرکت هم لازم است