.

جملات درباره انتظار

حضرت محمد     
بهترین اقسام عبادت انتظار گشایش است
هانس کریستین اندرسن     
انتظار موقعی به نتیجه می رسد که شانس دخالت کند
افلاطون     
بشر از همان لحظه که متولد می شود در انتظار مرگ است
مهاتما گاندی     
ترس وانتظار دو نگهبان جهنم هستند که در این دنیا مامور عذاب بشرند
منتسکیو     
هیچ انتظاری در طول زندگی بشر نیست که پایانی نداشته باشد و همه پایان ها نیز مثبت نیستند
منتسکیو     
انتظار, امیدی است که با ترس و دلهره همراه است
موتزارت     
همه انتظارها یکسان آغاز می شوند ولی پایان آنها یکسان نیست
هوارد فاست     
انتظار کشیدن را باید از دو نفر یاد گرفت یا مادر و یا عاشق
آندره ژید     
در دنیا هیچ انتظاری شیرین تر و در عین حال تلختر از انتظار مادر نیست
کنفوسیوس     
انتظار شدیدتر از مرگ است
هاینریش پستالوزی     
انتظار دیروز تو برای تحصیل ,ضامن سعادت فردای تو است