.

جملات زیبا درباره تجربه

حضرت علی     
پیروزی بسته به دور اندیشی, و دور اندیشی نتیجه تجربه است
آلدوکس هاکسلی     
تجربه عبارت از وقایعی که بر آدمی می گذرد نیست بلکه عملکرد او در برابر وقایع است
هاینریش هاینه     
تجربه, طبیب حاذقی است که پس از بیماری به ملاقات شخص می آید
امام حسن     
آنکس که از روزگار تجربه آموخت هرگز فریب جهانیان را نخواهد خورد
برنارد شاو     
انسانها نسبت به ظرفیتی که برای کسب تجربه دارند عاقلند نه به نسبت تجاربی که اندوخته اند
مارک تواین     
پایدارترین درسهای اخلاقی آنهایی هستند که از تجربه حاصل می شوند نه از آموزش های رسمی
ویلیام شکسپیر     
من کارهای عادی که سبب خوشحالی ام می گردد به تجربه ای که سبب درد وغم من میگردد و ترجیح می دهم
لئوناردو داوینچی     
یگانه ترجمان عالم طبیعت ,آزمایش است پس باید همیشه به تجربه پرداخت و هر کا را به هزار شکل آزمود
     
تجربه همیشه به نفع انسان نیست زیرا هیچ حادثه ای دوبار در یک شکل رخ نمی دهد
ناپلئون بناپارت     
سن وعادت وشغل وتجربه ,اخلاق بسیاری از مردم را اصلاح کرده است
اوریپید     
تجربه را در روی رختخواب نرم معطر و متکای پر قو نمی توان بدست آورد
ژان دولافونتن     
تاکنون بزرگترین تجربه ها و معارف خود را انسان از حیوانات ناچیز تر از خود یاد گرفته است
سیسرون     
تجربه, درسی است گرانبها که ارزش آن از کلیه دروس مهم اساتید عالیقدر بالاتر است
ناپلئون بناپارت     
دنیا خیلی پیر است ما باید از تجربه استفاده کنیم ,تجربه به ما یاد می دهد که عرف و عادت پیش بسی گرانبهاتر از تئوریهای تازه است
وین دایر     
برای کسانی که به جستجوی تجربه های تازه بر نمی آیند ترس از شکست به ترس از موفقیت بدل می شود
     
تجربه, مدرسه ای است که محصلین خود را با قیمتی گران بار می آورد
ارسطو     
تجربه, میوه ای است که آنرا نمی چینند مگر پس از گندیدن
وین دایر     
چرا از آنچه تجربه نکرده ایم بگریزیم؟بیاییم به تجربه آنچه نکرده ایم بپردازیم
امام حسین     
تجربه آموختن ,موجب زیادی عقل است
ابوعلی سینا     
تجربه بالاتر از علم است
توماس کارلایل     
تجربه ,بهترین درس زندگی است ولی افسوس که برای آن باید بهای گزافی پرداخت
حضرت علی     
ناتوان ترین مردم کسی است که از پیش آمدها و جزر و مدهای روزگار تجربه نیاموزد
سقراط     
سعادتمند کسی است که از هر خبط و خطا یی که از او سر بزند تجربه تازه بدست آورد
هاینریش هانیه     
تجربه, مدرسه خوبی است ولی افسوس که خرجش سنگین است
اسکاروایلد     
تجربه ,نامی است که همه ما بر اشتباهات خود می گذاریم