.

جملات اسکاول شین

     
نه هیچ انسانی معلم توست و نه هیچ انسانی دوست تو, بلکه هر انسانی معلم توست
     
هیچ انسانی نمی تواند شکست بخورد اگر انسانی دیگر او را موفق دیده باشد
     
زندگی شما گرانبهاتر ومهم تر از آن است که به شانس و اتفاق واگذار شود
     
آنچه آدمی می جوید در جستجوی آدمی است
     
همه موفقیت های عظیم برپایه یک شکست بنا شده است
     
ترس شیر را درنده می کند بر شیر بتاز تا ناپدید شود فرار کن تا دنبالت کند
     
خدا به زمان احتیاج ندارد و هرگز دیر نمی کند
     
تنها آن چیزهایی را جذب میکنید که بینهایت به آن می اندیشید
     
چه بسیار پیش می آید که به سراغ چیزی می رویم وچیزی دیگر را پیدا می کنیم
     
ترس تواست که شیر را درنده می کند
     
آنکه از بخت خود گلایه کند به ملکوت نعمت در نمی آید
     
انسان چیزی را از دست می دهد که یا حق الهی او نباشد و یا آنقدر که باید و شاید عالی نباشد