.

جملات شاتوبریان

     
اغلب یک حادثه کوچک ما را با یک حقیقت بزرگ روبه رو می کند
     
وقتی انسان آنقدر ثروتمند شد که بتواند هر چه دلش خواست بخرد می بیند معده اش بیمار است و همه چیز را هضم نمی کند
     
خوش رفتار کسی است که بتواند با آدم بد رفتار سازش کند
     
جهل همچون پرده ایی است که جلوی چشم (عقل وبصیرت)انسان را می گیرد
     
خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می رویم و وقتی توقف می کند به آن لگد می زنیم
     
گاهی بی رنگی از هر رنگی زیبا تر و مفید تر است