.

جملات فرانتس کافکا

     
جوانی را به هدر ندهید که کل زندگی به هدر رفته است
     
در کشمکش میان خودت ودنیا دامن دنیا را بگیر
     
به محض این که شیطان را به درون خود راه دادیم دیگر اصرار نمی ورزد باورش داشته باشیم