.

جملات فردریش شیلر

     
زمان برای هیچ کس نه متوقف می شود نه بر می گردد ونه اضافه می شود
     
کسی که حداکثر سعی خود را در وقت خودش بکار برد همیشه نامش زنده است
     
جدیت وپشتکار مقصد را نزدیک می کند
     
جوانی مخلوطی است از غرور و نشاط
     
بشر به آسمان احترام می گذارد چون هنوز به آن دست نیافته است