.

جملات گالیله

     
هرگز فردی ولو بسیار نادان را ندیدم که از وی چیزی نتوانستم بیاموزم
     
قدر زمان حال را بدانید که گذشته بر نمی گردد وآینده شاید نیاید
     
ما نمی توانیم چیزی به مردم بیاموزیم تنها می توانیم یاری شان دهیم تا آن را در درون خود بیابند