.

جملات برنارد شاو

     
رمز بدبختی در این است که خود را با این اندیشه بیازارید که خوشبختید یا بدبخت
     
چیزهایی را که دوست دارید بدست آورید و گرنه مجبور می شوید چیزهایی را که بدست آورده اید دوست بدارید
     
خوشبخت کسی است که وقت ندارد فکر کند خوشبخت است یا نه
     
اعتراف به ناتوانی بزرگترین توانایی است
     
مردی که در نبرد زندگی می خندد قابل ستایش است
     
اگر به یک نفر همه چیز را بیاموزی هیچ چیز یاد نخواهد گرفت
     
دروغگو همیشه در قسم خوردن افراط می کند
     
بهتر است خود را پاک و روشن نگاه داری تو همان پنجره ایی که باید دنیا را از آن بینی
     
من آنقدر گرفتارم که وقت ندارم دنبال وقت بگردم