.

جملات ژرژ هربرت

     
یک مادر خوب به صد استاد وآموزگار می ارزد
     
برای شوهر دانش لازم است برای زن نجابت