.

جملات هلن کلر

     
اگر به شرایط بد عادت کنید دیگر نمی توانید آن را تغییر دهید
     
اگرچه دنیا پر از رنج است پر از راه های غلبه بر آن رنج ها هم است
     
بیچاره ترین انسان در دنیا فرد بینایی است که فاقد چشم انداز آرمانی است